Stanowisko w sprawie projektu uchwały o nieudzielenie absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok 2018.

Podstawa wnioskowania:

  1. Uchwała Nr 4200/II/79/2019 z dnia 26.04.2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
  2. Wyjaśnień do stawianych zarzutów w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
  3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o: nieudzielenie wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Uzasadnienie:
1. naruszenie przepisów art. 247 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych poprzez brak nadzoru nad wykonaniem budżetu,

2. niezainicjowanie zmian w uchwale budżetowej mimo wyraźnych wskazań o jego niewykonaniu co stanowi naruszenie art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

3. naruszenie art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poprzez sfinansowanie deficytu z subwencji 2019 roku tj. dochodów lat przyszłych,

4. naruszenie przepisu art.  211 ust. 4, art. 212 ust. 1 pkt 3 oraz art. 233 ust. 3 ustawy o finansach publicznych poprzez samodzielną decyzję wójta o pokryciu kwoty przekroczenia deficytu (o 477.996,47 zł) mimo, iż taka decyzja leży wyłącznie w gestii organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jak również nie wykorzystaniu przez wójta możliwości wystąpienia o zmianę uchwały budżetowej,

5. nieprzestrzeganie art. 18.2. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez przeznaczenie nadwyżki przychodów nad wydatkami na inne cele niż mowa w tej ustawie,

6. przekroczenie planowanego i uchwalonego w ustawie budżetowej deficytu budżetu  prawie dwukrotnie tj. o kwotę 477.996,47 zł.

Naruszenie przepisów prawa zostało opisane w przywołanej Uchwale RIO o negatywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018 rok.

Złożone wyjaśnienia przez wójta nie można uznać za uzasadnione ze względu na fakt, iż wójt poprzez brak inicjatywy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok samowolnie podjął decyzję o pokryciu nadwyżki ponad uchwalony deficyt. 
Tym samym wójt wszedł w kompetencje rady. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *