Sołtysi wybrani!

W związku z przeprowadzonymi wczoraj wyborami na sołtysów mieszkańcy wybrali Kazimierza Jędrzejasa (sołectwo Korbielów), Marię Jureczka (sołectwo Jeleśnia) i Halinę Kubicę (sołectwo Przyborów).

W pozostałych miejscowościach, gdzie zgłoszono tylko jednego kandydata, sołtysami bez przeprowadzania głosowania zostali: Stanisława Góra (Krzyżowa), Władysław Walczak (Krzyżówki), Władysław Gruszka (Sopotnia Mała), Jan Pilarz (Sopotnia Wielka), Barbara Wójcik (Mutne) i Adam Smagoń (Pewel Wielka).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz samych sukcesów w pełnieniu Waszych funkcji!

 

Wybory sołtysów

W niedzielę 15 września na terenie naszej gminy odbędą się wybory sołtysów. Głosować będą jedynie mieszkańcy Jeleśni, Korbielowa i Przyborowa, bo w pozostałych sołectwach zgłoszono tylko po jednym kandydacie, co oznacza, że osoby te zostają sołtysami bez przeprowadzania głosowania. Lokale wyborcze w poszczególnych sołectwach będą czynne od 8.00 do 17.00.

W Jeleśni kandyduje Maria Jureczka i Jan Krzyżowski. Z kolei w Korbielowie Kazimierz Jędrzejas i Elżbieta Fischer-Kużaj, a w Przyborowie Halina Kubica i Krzysztof Mędrala.

Opłaty za przyłączenie do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami mieszkańców w sprawie opłat za przyłączenie do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych publikujemy interpelację z dnia 9.07.2019 r. wystosowaną przez radnego Piotra Pawlicę oraz odpowiedź otrzymaną od Wójta Gminy Jeleśnia.

Lot helikopterem – szczegółowe informacje

Już w sobotę 3 sierpnia zapraszamy na lot helikopterem od godz. 13.00. Startowisko znajdować się będzie na niezabudowanej działce nad ośrodkiem zdrowia w Jeleśni (tj. skrzyżowanie ulicy Plebańskiej z Osiedlową). Ze względu na niepewną pogodę prosimy o nieodkładanie lotu na późną porę i przybycie na miejsce startowe w miarę możliwości jak najwcześniej. Do zobaczenia!

Pomóżmy rodzinie odbudować dom!

W nocy z 3 na 4 lipca w Sopotni Wielkiej wybuchł pożar. W wyniku tej tragedii trzyosobowa rodzina straciła niemal cały swój dobytek. Zniszczeniu uległo 7 pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Szkody są olbrzymie, dlatego zwracamy się do wszystkich osób dobrej woli o pomoc w odbudowie domu oraz w zaspokojeniu bieżących potrzeb rodziny. W tym celu radni gminy Jeleśnia uruchomili specjalne konto, na które można wpłacać darowizny.

Numer rachunku bankowego:
20 8118 0002 0001 9493 2000 0010. 
Tytuł przelewu: „Dla rodziny z Sopotni Wielkiej”
Właściciel rachunku: Komitet Społeczny „Radni Gminy Jeleśnia”

Wszystkie zgromadzone środki zostaną w całości przekazane potrzebującej rodzinie z Sopotni Wielkiej.

Loty widokowe helikopterem!

Klub Radnych Gminy Jeleśnia „Dla ludzi” serdecznie zaprasza do skorzystania w dniach 3-4 sierpnia z lotów widokowych helikopterem. Atrakcja ta po raz pierwszy będzie towarzyszyć Dniom Jeleśni. Aby jednak się to udało konieczne jest zgłoszenie się minimum 30 osób, które zadeklarują chęć skorzystania z takiego lotu. Na pokład helikoptera można zabrać 3 pasażerów, a koszt lotu widokowego to 120 zł za osobę. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej atrakcji!

Zapisy oraz dodatkowych informacji udziela Radny Łukasz Hulbój. Zgłoszenia pod numerem tel.: 510 238 228.

Stanowisko w sprawie projektu uchwały o nieudzielenie absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok 2018.

Podstawa wnioskowania:

  1. Uchwała Nr 4200/II/79/2019 z dnia 26.04.2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
  2. Wyjaśnień do stawianych zarzutów w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
  3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o: nieudzielenie wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Uzasadnienie:
1. naruszenie przepisów art. 247 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych poprzez brak nadzoru nad wykonaniem budżetu,

2. niezainicjowanie zmian w uchwale budżetowej mimo wyraźnych wskazań o jego niewykonaniu co stanowi naruszenie art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

3. naruszenie art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poprzez sfinansowanie deficytu z subwencji 2019 roku tj. dochodów lat przyszłych,

4. naruszenie przepisu art.  211 ust. 4, art. 212 ust. 1 pkt 3 oraz art. 233 ust. 3 ustawy o finansach publicznych poprzez samodzielną decyzję wójta o pokryciu kwoty przekroczenia deficytu (o 477.996,47 zł) mimo, iż taka decyzja leży wyłącznie w gestii organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jak również nie wykorzystaniu przez wójta możliwości wystąpienia o zmianę uchwały budżetowej,

5. nieprzestrzeganie art. 18.2. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez przeznaczenie nadwyżki przychodów nad wydatkami na inne cele niż mowa w tej ustawie,

6. przekroczenie planowanego i uchwalonego w ustawie budżetowej deficytu budżetu  prawie dwukrotnie tj. o kwotę 477.996,47 zł.

Naruszenie przepisów prawa zostało opisane w przywołanej Uchwale RIO o negatywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018 rok.

Złożone wyjaśnienia przez wójta nie można uznać za uzasadnione ze względu na fakt, iż wójt poprzez brak inicjatywy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok samowolnie podjął decyzję o pokryciu nadwyżki ponad uchwalony deficyt. 
Tym samym wójt wszedł w kompetencje rady. 

Szkolny wyścig MTB Jeleśnia zakończony sukcesem!

W sobotę 22 czerwca na ścieżkach rowerowych w Sopotni Małej odbyły się pierwsze, szkolne zawody w kolarstwie górskim zainicjowane przez nasz klub we współpracy z Fundacją 9sił i Fundacją Dobry Widok. I choć rywalizacja była bardzo zacięta to jednak każdy zawodnik spisał się na medal!

W rajdzie uczestniczyło łącznie 38 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą na trzech trasach dobranych odpowiednio do kategorii wiekowej. Pierwsza trasa liczyła odcinek 3,3 km, druga 4,3 km, natomiast trzecia 5,9 km.

Po raz pierwszy organizowaliśmy zawody w kolarstwie górskim. Sami dopiero uczymy się organizacji, jednak zapowiadamy, że to nie ostatnia impreza tego typu. Zauważyliśmy, że jest bardzo duża potrzeba w naszej gminie na tego typu wydarzenia. Podczas kolejnej edycji z pewnością zaplanujemy dodatkowe kategorie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim bez których ten Wyścig by się nie odbył! Dziękujemy Nadleśnictwu Jeleśnia, GIT STUDIO, Żywieckiej Kronice Beskidzkiej, naszym dzielnym strażakom z OSP oraz Przewodniczącemu Rady Gminy – Jerzemu Feliksowi, Bartoszowi Śmigielskiemu i Magdalenie Waligórze, a także wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy!

Natomiast największe podziękowania należą się Wam-zawodnikom oraz Waszym rodzicom! Dziękujemy, że chcieliście spędzić ten dzień aktywnie – na rowerach.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji:

https://drive.google.com/drive/folders/1fmGWiqXfsahDZXmXGo8P9sRSvDO9sf2-?usp=sharing

MTB Jeleśnia – szkolne zawody kolarstwa górskiego

Klub Radnych Gminy Jeleśnia, Fundacja 9sił oraz Fundacja Dobry Widok zapraszają na I szkolne zawody w kolarstwie górskim. Wyścig odbędzie się na ścieżkach rowerowych w Sopotni Małej (start przy Ośrodku Zdrowia) 22 czerwca (tj. sobota) o godz. 10.30. Odpowiednio do wieku dla dzieci przygotowane zostały 3 trasy na których będą rywalizować ze swoimi rówieśnikami. Najmłodsi (klasy 1, 2, 3 i 4) w zawodach mogą startować z opiekunem. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!
Zawodom będą towarzyszyć testy rowerów górskich oraz elektrycznych marki MERIDA.

Poniżej do pobrania regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Konkurs na osobowości gminy Jeleśnia

20 maja 2019 r. wystosowaliśmy do wójta gminy Jeleśnia pismo zawierające naszą propozycję przeprowadzenia konkursu na osobowość gminy Jeleśnia „Zasłużeni dla 9 skarbów”. W pełni podzielamy opinię dotyczącą nagradzania osób zasłużonych dla społeczności lokalnej i przeprowadzenie konkursu w tym zakresie, jednakże mamy kilka sugestii odnoszących się do kwestii organizacyjnych.

Uważamy, że w pierwszej edycji nie jest możliwe sprecyzowanie kryteriów wyboru kandydatów do nagrody. Proponujemy zatem, aby konkurs nazwać „Konkursem na Dobrego Duszka” konkretnej miejscowości – Jeleśni, Mutnego, Korbielowa itp. W pełni popieramy sugestię Pani Wójt, aby laureat otrzymał dyplom i kwotę pieniężną w wysokości 500 zł. Sugerujemy jednak, aby wręczany dyplom nosił nazwę „DYPLOM dla /imię, nazwisko/ ………. Dobrego Duszka /nazwa wioski/ …………”.

Pozwalamy sobie zasugerować, by z prośbą o wykonanie projektu graficznego dyplomu zwróciła się Pani Wójt do Pani Teresy Szewczyk.

Jednocześnie proponujemy aby konkurs przeprowadzić w formie publicznego głosowania przez wpisanie nazwiska kandydata na karteczce i wrzucenie jej do urny. Sądzimy, że w uzgodnieniu z właścicielami lub kierownikami dwóch największych sklepów w każdej miejscowości można na okres 1 tygodnia przy kasach/ladzie pozostawić niewielkich rozmiarów karteczki i kilka długopisów/ołówków do wpisania kandydatów, a obok postawić tekturowe urny. Po upływie tygodnia komisja w składzie sugerowanym przez Panią Wójt (sołtys, radny, dyrektor szkoły i proboszcz miejscowej parafii) dokona obliczeń głosów w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, a Pani Wójt przedstawi wyniki.

Spopularyzowanie projektu można osiągnąć m.in. poprzez wywieszenie w sklepach plakatów, które mogłyby przygotować dzieci w ramach warsztatów plastycznych w GOK, upublicznienie projektu na stronie internetowej Gminy, poproszenie miejscowych proboszczów o nagłośnienie inicjatywy oraz w ramach innych działań, które niewątpliwie wypracuje Wydział Promocji Urzędu Gminy. Wydaje się, że taki sposób przeprowadzenia konkursu, co prawda zawierający ryzyko braku zainteresowania ze strony mieszkańców, jest mimo wszystko działaniem zmierzającym do wyzwolenia aktywności społeczności lokalnej, skupienia jej wokół bardzo dobrego pomysłu uhonorowania ludzi cieszących się sympatią i dobrą opinią wśród mieszkańców.

Postrzegamy tę propozycję Pani Wójt jako pierwszy krok na drodze aktywizowania społeczności lokalnych i kreowania niekwestionowanych autorytetów i liderów tych społeczności, a także deklarujemy wsparcie klubu dla dalszych inicjatyw tego rodzaju.